ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ಪಟ್ಟಿ

NAMES OF CENTRAL ACTS

ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಹೆಸರು

The Actuaries Act, 2006 (Act No.36 of 2006).

ವಿಮಾ ತಜ್ಞರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2006ರ 35)

The Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985)

ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985 (1985 ರ 13)

The Advocates Act, 1961 (25 of 1961)

ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1961ರ 25)

Advocate`s Welfare Fund Act, 2001 (45 of 2001)

ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2001 (2001 ರ 45)

The Agriculturist Loans Act, 1884

ಬೇಸಾಯಗಾರರ ಸಾಲ ಅಧಿನಿಯಮ, 1884 (1884ರ ಸಂಖ್ಯೆ12)

The Agriculture and Processed Food Products Export Cess Act, 1985 (3 of 1986)

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರೋತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985 (1986ರ 3))

Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937)

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ (ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಗುರುತುಹಾಕುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1937 (1937ರ 1)

Agricultural Produce Cess Act, 1940 (27 of 1940)

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1940 (1940ರ 27)

The Agricultural and Processed Food Products Export Development Auhtority Act, 1985 (Act No. 2 of 1986)

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985 (1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2)

The All-India Council for Technical Education Act, 1987

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1987ರ ಸಂಖ್ಯೆ 52)

The All India Services Act, 1951

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1951 (1951ರ ಸಂಖ್ಯೆ 61)

The Anti - Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 (48 of 1981)

ವರ್ಣಭೇದ ವಿರೋಧಿ (ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981ರ 48)

The Anti -Hijacking Act, 1982 (65 of 1982)

ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣ ನಿರೋಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1982 (1982ರ 65)

Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972)

ಪುರಾತನ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಲಾನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1972 (1972ರ 52)

The Architects Act, 1972 (20 of 1972)

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1972 (1972ರ 20)

Army and Air force (Disposal of Private Property) Act, 1950 (40 of 1950)

ಸೇನಾ ಮತ್ತು ವಾಯುಸೇನಾ (ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಲೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1950 (1950ರ 40)

Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958)

ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಲಗಳ (ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1958 (1958ರ 28)

The Arya Marriage Validation Act, 1937

ಆರ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1937 (1937ರ ಸಂಖ್ಯೆ 19)

The Asian Development Bank Act, 1966

ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ ಸಂಖ್ಯೆ 18)

The Asiatic Society Act, 1984 (5 of 1984)

ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1984 (1984ರ 5)

The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962)

ಅಣುಶಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1962 (1962 ರ 33)

The Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973

ಅಧಿಕೃತ ಪಾಠ (ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1973 (1973ರ ಸಂಖ್ಯೆ 50)

B  

The Banker's Books Evidence Act, 1891 (18 of 1891)

ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1891 (1891ರ 18)

The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (32 of 1966)

ಬೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಾರ್ ಕೆಲಸಗಾರರ (ನಿಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 (1966ರ 32)

The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (56 of 1976)

ಬೀಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 56)

The Benami Tansactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988)

ಬೇನಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1988 (1988ರ 45)

The Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886

ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1886 (1886ರ ಸಂಖ್ಯೆ 6)


The Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act.1996 

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ  ಕೆಲಸಗಾರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1996

The Buidling and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act,1996 (27 of 1996)

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ  ಕೆಲಸಗಾರರ (ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳ ವಿನಿಯಮ) ಅಧಿನಿಯಮ,1996  (1996 ರ 27)

C

 

 

The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995

(7 of 1995)

ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ (ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1995 (1995 ರ 7)

The Carriage by Road Act,2007(No.41 of 2007)

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 41)

The Cattle Tresspass Act, 1871

ಜಾನುವಾರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿನಿಯಮ, 1871 (1871ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1)

The Central Duties of Excise (Retrospective Exemption) Act, 1986 (45 of 1986)

ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸುಂಕಗಳ (ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ವಿನಾಯಿತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1986

(1986ರ 45)

The Central Education Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 (5 of 2007)

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2007 ರ 5)

The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (Act No. 10 of 2019)

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2019 (2019ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10)

The Central Reserve Police Force Act, 1949

ಕೇಂದ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸು ದಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1949 (1949ರ ಸಂಖ್ಯೆ 66)

The Central Road Fund Act, 2000 (54 of 2000)

ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 (2000 ದ 54)

The Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890)

ಧರ್ಮಾರ್ಥ ದತ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1890 (1890ರ 6

The Charitable and Religious Trusts Act,1920

ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಸಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,1920

The Chartered Accountants Act,1949

ಚಾರ್ಟಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟರ ಅಧಿನಿಯಮ,1949

The Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986)

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತರುಣರ ದುಡಿಮೆ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಮಯ, 1986 (1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 61)

The Chit Fund's Acts,1982

ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1982

The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003)

ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ (ಜಾಹಿರಾತು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 (2003 ರ 34)

The Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of  Employment) Act, 1981 (50 of 1981)

ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೆಲಸಗಾರರ (ನಿಯೋಜನೆಯ ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981ರ 50)

The Cine Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981)

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981ರ 30)

Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981)

ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981ರ 33)

The Citizenship Act, 1955

ನಾಗರಿಕತ್ವ ಅಧಿನಿಯಮ, 1955

The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Act No. 23 of 2010)

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010 (2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 23)

The Coal India (Regulation of Transfers and Validation) Act, 2000 (45 of 2000) 

ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುತ್ವದ ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 (2000ದ 45)

The Collection of Stastistics Act,2008(7 of 2009)

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ,2008 (2009 ರ 7)

The Commercial Documents Evidence Act, 1939

ವಾಣಿಜ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1939 (1939ರ ಸಂಖ್ಯೆ 30)

Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006)

ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 (2006ರ 4)

Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988)

ಸತಿ ಹೋಗುವಿಕೆ (ಪ್ರತಿಬಂಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1988ರ 3)

The Company secretaries Act, 1980 (56 of 1980)

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1980 (1980ರ 56)

The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974

ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1974

THE CONSTITUTION OF INDIA 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ

Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912)

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1912 (1912ರ 2)

The Contempt of Courts Act, 1971

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1971

The Dangerous Machines (Regulation) Act, 1983 (35 of 1983)

ಅಪಾಯಕರ ಯಂತ್ರಗಳ (ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1983 (1983ರ 35)

The Delimitation Act, 2002 (33 of 2002)

ಸೀಮಾ ನಿರ್ಣಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (2002 ರ 33)

The Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ (ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ ,1972 (1972ರ ಸಂಖ್ಯೆ 18)

The Designs Act, 2000 (16 of 2000)

ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 (2000 ದ 16)

The Diplomatic Relations (Vienna Convention) Act, 1972 (43 of 1972)

ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ (ವಿಯೆನ್ನಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1972 (1972ರ 43)

The Divorce Act, 1869

ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1869

The Dock Workers (Regulation of Employment) (Inapplicability to Major Ports) Act, 1997 (31 of 1997) 

ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆ ಕೆಲಸಗಾರರ (ನಿಯೋಜನೆ ವಿನಿಯಮನ) (ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗದಿರುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1997 (1997 ರ 31)

The Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act,1986         (54 of 1986) 

ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆ ಕೆಲಸಗಾರರ (ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ)  ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986 ರ 54)

The Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940)

ಔಷಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1940 (1940ರ 23)

E 

The Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರುಗಳ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1991

The Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959

ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿಗಳ (ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 (1959ರ ಸಂಖ್ಯೆ 31)

The Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001)

ಇಂಧನ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2001 (2001 ರ 52)

The Environment (Protection) Act, 1986

ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ ಸಂಖ್ಯೆ 29)

The Epidemic Diseases Act, 1897

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1897

The Equal Remuneration Act, 1976

ಸಮಾನ ಪರಿಶ್ರಮ ಧನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976

The Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908)

ಸ್ಫೋಟಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1908 (1908ರ 6)

The Export - Import Bank of IndiaAct, 1981 (28 of 1981)

ಭಾರತ ರಫ್ತು - ಆಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981ರ 28)

The Extradition Act, 1962 (34 of 1962)

ಪ್ರತ್ಯರ್ಪಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1962 (1962ರ 34)

 

The Factories Act,1948

   

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,1948

The Foreign Marriage Act,1969

ವಿದೇಶಿ ವಿವಾಹ ಅಧಿನಿಯಮ,1969

The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) 

ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1992 (1992ರ 22)

The Forest (Conservation) Act,1980 

ಅರಣ್ಯ(ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ,1980

G 

The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999)

ಸರಕುಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಂಕೇತ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999ರ 48)

The Government Securities Act, 2006 (38 of 2006)

ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2006 ರ 38)

The Grama Nyayalayas Act, 2008 (4 of 2009)

ಗ್ರಾಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2008 (2009ರ 4)

 H  

Haj Comittee Act, 2002 (35 of 2002)

ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (2002 ರ 35)

The Hindu adoption and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956)

ಹಿಂದೂ ದತ್ತಕ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1956ರ 78)

The Hindu Disposition of Property Act, 1916

ಹಿಂದೂ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಲೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1916 (1916ರ ಸಂಖ್ಯೆ 15)

The Hindu Gains of Learning Act, 1930

ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾಧನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1930 (1930ರ ಸಂಖ್ಯೆ 30)

The Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955)

 

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಅಧಿನಿಯಮ, 1955 (1955ರ 25

The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956

ಹಿಂದೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕತ್ವ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1956ರ ಸಂಖ್ಯೆ 32)

I 

The Illegal Migrants (Determination byu Tribunals)Act,1983

ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವಲಸೆಗಾರರ (ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರ)  ಅಧಿನಿಯಮ,1981

The Immigration (Carrier’s Liability) Act, 2000 (52 of 2000)

ವಲಸೆ (ವಾಹಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 (2000ದ 52)

The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956)

ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ (ಪ್ರತಿಬಂಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1956 ರ 104)

The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986

ಮಹಿಳಾ ಅಸಭ್ಯ ರೂಪಣಾ (ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ ಸಂಖ್ಯೆ 60)

The Indian Council of World affairs Act, 2001 (29 of 2001)

ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 2001 (2001 ರ 29)

Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927)

ಭಾರತ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1927 (1927ರ 16)

The Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932)

ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1932 (1932ರ 9)

The Indian Red Cross Society Act, 1920

ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1920

Indian Securities Act, 1920 (10 of 1920)

ಭಾರತ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1920(1920ರ 10)

The Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)

ಭಾರತ ಸ್ಟಾಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ, 1899 (1899ರ 2)

The Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925)

ಭಾರತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1925 (1925ರ 39)

Indian Treasure-trove Act, 1878 (6 of 1878)

ಭಾರತ ನಿಕ್ಷೇಪ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1878 (1878ರ 6)

The Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984)

ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 1984 (1984ರ 52)

The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act,1992

ಶಿಶು ಹಾಲಿನ ಬದಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಶು ಆಹಾರಗಳ (ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ವಿನಿಯಮ ) ಅಧಿನಿಯಮ,1992

The Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964)

ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 18)

The Industrial Disputs Act, 1947 (14 of 1947)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1947 (1947ರ 14)

Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 (2000ದ 21)

Inland Vessels Act, 1917 ( 1 of 1917)

ಒಳನಾಡು ನೌಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1917 (1917ರ 1)

Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985

ಭಾರತದ ಒಳನಾಡು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985 (1985ರ 82)

The Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999)

ವಿಮಾ ವಿನಿಯಾಮಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999ರ 41)

The Inter-state Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979)

ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ವಲಸೆಹೋಗುವ ಕೆಲಸಗಾರರ (ನಿಯೋಜನೆಯ ವಿನಿಯಮನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1979 (1979ರ 30)

 J  

The Jute Manufactures Cess Act, 1983 (28 of 1983)

ಸೆಣಬು ತಯಾರಿಕೆಗಳ ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1983 (1983ರ 28)

The Juvenile Justice (Care and Protection  of Children)Act,2000

ಬಾಲಕ ನ್ಯಾಯ ( ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ,2000

 L  

The Lalit Kala Academi (Taking over of Management) Act, 1997

(17 of 1997)

ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1997

(1997ರ 17)

The Land Ports Authority of India Act, 2010 (Act No. 31 of 2010)

ಭಾರತ ಭೂ ಬಂದರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010 (2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 31)

The Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998 (5 of 1999)

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ನಾಯಕರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರ (ಸೌಲಭ್ಯಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1998 (1999 ರ 5)

The Legal Metrology Act, 2009 (Act No. 1 of 2010)

ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1)

The Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898)

ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಆಮದು ಅಧಿನಿಯಮ, 1898 (1898ರ 9)

The Local Authorities Loans Act, 1914

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಸಾಲಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1914

The Lotteries (Regulation) Act, 1998 (17 of 1998)

ಲಾಟರಿಗಳ (ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1998 (1998 ರ 17)

 M 

The Majority Act, 1875

ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕತಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1875 (1875ರ ಸಂಖ್ಯೆ 9)

The Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act, 2005

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005

The Maintenance of Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007)

ತಂದೆತಾಯಿಯರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007ರ 56)

The Mental Health Act, 1987 (14 of 1987)

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1987ರ 14)

The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988)

ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1988 (1988ರ 59)

The Multi-State Co-Operative Societies Act, 2002 (39 of 2002)

ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (2002 ರ 39)

The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937

ಮುಸ್ಲಿಮರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು (ಷರಿಯತ್) ಅನ್ವಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1937 (1937ರ ಸಂಖ್ಯೆ 26)

The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986

(25 of 1986)

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ (ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನೋತ್ತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ 25)6

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019

(Act No. 20 of 2019)

 

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ (ವಿವಾಹದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2019 (2019ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 20)

 N 

National Airports Authority Act, 1985 (64 of 1985)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985 (1985ರ 64)

The National Bank For Agriculture And Rural Development Act, 1981(61 of 1981)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981 ರ 61)

The National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಡೆಟ್ ಕೋರ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1948 (1948ರ 31)

The National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1993 ರ 27)

National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1992 (1992ರ 19)

The National Commission for Safai Karmacharis Act, 1993 (64 of 1993)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1993ರ 64)

The National Commission For Women Act, 1990 (20 of 1990)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1990 (1990ರ 20)

National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1987ರ 37)

National Environment Appellate Authority Act, 1997 (22 of 1997)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಅಪೀಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1997 (1997ರ 22)

The National Food Security Act,2013(No. 20 of 2013)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಅಧಿನಿಯಮ,2013 (2013 ರ 20)

The National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1987ರ 53)

The National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1998 (1998 ರ 13)

The National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2008 (2008 ರ 34)

The National Security, Act,1980

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿನಿಯಮ,1980

The National Security Guard Act, 1986 (Act No. 47 of 1986)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 47)

National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebralpalsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999)

ಮನೋವಿಕಾರ, ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಬಹುವಿಧ ವಿಕಲತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999 ರ 44)

O

The Oaths Act, 1969

ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1969 (1969ರ ಸಂಖ್ಯೆ 44)

The Official Language Act, 1963

ರಾಜಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963ರ ಸಂಖ್ಯೆ 19)

The Official Secrets Act, 1923

ಸರ್ಕಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1923 (1923ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19)

The Official Trustees Act,193 (2 of 1913)

ಅಧಿಕೃತ ನ್ಯಾಸಧಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,1913 (1913 ರ 2)

 P 

Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (3 of 1936)

ಪಾರ್ಸಿ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1936 (1936ರ 3)

The Passports Act, 1967 (Act No. 15 of 1967)

ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1967 (1967ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 15)

The Passport (Entry into India) Act, 1920 (Act No. 34 of 1920)

ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ (ಭಾರತದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1920 (1920ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 34)

The Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965)

ಬೋನಸು ಸಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1965 (1965ರ 21)

The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996)

ಉಪದಾನ ಸಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1972 (1972ರ 39)ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1995 (1996ರ 1)

Petroleum Act, 1934

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಧಿನಿಯಮ, 1934

The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act,2006( No.19 of 2006)

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2006 ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19)

The Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948)

ಔಷಧಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1948 (1948ರ 8)

The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991)

ಉಪಾಸನಾ ಸ್ಥಳಗಳ (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991ರ 42)

The Police (Incitement to disaffection) Act, 1922

ಪೊಲೀಸು (ಅಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಾ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1922 (1922ರ ಸಂಖ್ಯೆ 22)

The Powers of Attorney Act, 1882 (7 of 1882)

ಮುಖ್ತ್ಯಾರನಾಮೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1882 (1882ರ 7)

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (Act No. 25 of 1990)

ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ (ಭಾರತ ಪ್ರಸಾರಣ ನಿಗಮ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1956ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25)

The Pre-conception of Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994)

ಗರ್ಭಧಾರಣಾಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರವಿಧಾನಗಳ (ಲಿಂಗ ಆಯ್ಕೆಯ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994ರ 57)

The Press Council Act, 1978 (37 of 1978)

ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1978ರ 37)

The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (Act No. 27 of 2009)

ಪಶು ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 27)

The Prevention of Black-Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act,1980 

ಕಾಳಸಂತೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಬರಾಜು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ,1980

The Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988)

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1988 (1988ರ 49)

The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ಹಾನಿ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1984 (1984ರ 3)

The Prisoners Act, 1900 (3 of 1900)

ಬಂದಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1900 (1900ರ 3)

The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005)

ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ (ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 (2005ರ 29)

The Probation of Offenders Act, 1958

ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1958 (1958ರ ಸಂಖ್ಯೆ 20)

The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007)

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2007 ರ 6)

The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act,2013

ಮಲಹೊರುವ ಜಾಡಮಾಲಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿನಿಯಮ,2013

The Protection of Children from Sexual Offences Act,2012 ( No. 32 of 2012)

ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2012 ರ 32)

The Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994)

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1994ರ 10)

The Protection of Women From Domestic Violence Act, 2005

(43 of 2005)

ಗೃಹಸಂಬಂಧೀ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 (2005 ರ 43)

The Provident Fund's Act, 1925

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1925

Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (40 of 1996)

ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಬಂಧಗಳ (ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 (1996ರ 40)

The Public Debt Act,1944(18 of 1944)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಋಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1944 (1944 ರ 18)

The Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991 ರ 6)

The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣ (ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1971 (1971 ರ 40)

The Public Provident Fund Act, 1968

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1968

The Public Setor Iron and Steel Companies (Restructing) and Miscellaneous Provisions, Act,1978

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ (ಪುನರ್ರಚನೆ) ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978

 R  

The Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987)

ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಲೇಮುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1987ರ 54)

The Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966

ರೈಲ್ವೆ ಸ್ವತ್ತಿನ (ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಧೀನತೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966

The Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 21)

The Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939)

ವಿದೇಶಿಯರ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1939 (1939ರ 16)

Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992)

ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 1992 (1992ರ 34)

Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988) (41 of 1988)

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರತಿಬಂಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1988 (1988ರ 41)

The Remittances of Foreign Exchange and Investment in Foreign Exchange Bonds (Immunities and Exemptions) Act, 1991(41 of 1991)

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ರವಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬಾಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಹೂಡಿಕೆ (ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991ರ 41)

The Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)

ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1951 (1951ರ 43

The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952)

ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಜನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1952  (1952ರ 30)

Research and Development Cess Act, 1986 (32 of 1986)

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 1986ರ 32)

The Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)

ಭಾರತ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1934 (1934ರ 2)

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009)

ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2009 ರ 35)

 The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016)

 

ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2016ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 49)

The Right to Information Act, 2005 (22 of 2005)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 (2005 ರ 22)

The River Boards Act, 1956 (49 of 1956)

ನದಿ ಮಂಡಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1956 ರ 49)

The Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950)

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1950 (1950ರ 64)

The Rubber Act, 1947  (24 of 1947)

ರಬ್ಬರ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1947 (1947ರ 24)

 S  

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1989 (1989ರ ಸಂಖ್ಯೆ 33)

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007)

ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ (ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2007ರ 2)

The Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009)

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2008 (2009 ರ 9)

The Seamen's Provident Fund Act, 1966

ನಾವಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ ಸಂಖ್ಯೆ 4)

The Sexual Harassment of Women at Work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 ( No. 14 of 2013)

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ (ತಡೆ, ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ) ಅಧಿನಿಯಮ 2013 (2013 ರ 14)

The Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 (66 of 1986)

ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿ (ರದ್ದಿಯಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ 66)

The Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (Act No. 96 of 1956)

ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ (ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರವು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1956ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 96)

The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976)

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುವವರ (ಸ್ವತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 13)

The Societies Registration Act, 1860

 

ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1860

The Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992 (27 of 1992)

ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಭದ್ರತೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ಅಧಿವಿಚಾರಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1992 (1992 ರ 27)

The Special Protection Group Act, 1988 (34 of 1988)

ವಿಶೇಷ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಅಧಿನಿಯಮ, 1988 (1988ರ 34)

The Spices Board Act, 1986 (10 of 1986)

ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಂಡಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ 10)

The Spices Cess Act, 1986 (11 of 1986)

ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ 11)

The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (50 of 2005)

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ (ಅನುಚಿತ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 (2005ರ 50)

 T 

The Taxation Laws (Continuation and Validation of Recovery Proceedings) Act, 1964 (11 of 1964)

ಕರ ನಿರ್ಧರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ (ವಸೂಲಿ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳ ಮುಂದಿವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 11)

The Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995)

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1995 (1995 ರ 44)

The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997)

ಭಾರತ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿನಿಯಾಮಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1997 (1997 ರ 24)

The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950

ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ತಂತಿ (ಅಕ್ರಮ ಸ್ವಾಧೀನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1950 (1950ರ ಸಂಖ್ಯೆ 74)

The Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999)

ವ್ಯಾಪಾರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999 ರ 47)

The Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994)

ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕಸಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994ರ 42)

The Two-member Constituencies (Abolition) and Other Laws Repeal Act, 2001 (47 of 2001)

ದ್ವಿ-ಸದಸ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ (ರದ್ದಿಯಾತಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ ನಿರಸನ ಅಧಿನಿಯಮ, 2001 (2001 ರ 47)

The Two Members Constituency ( Abolition) Act, 1061

ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ (ರದ್ದಿಯಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1961

 U 

The Union Duties of Excise (Electricity) Distribution Act, 1980

(14 of 1980)

ಒಕ್ಕೂಟ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸುಂಕಗಳ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ) ವಿತರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1980 (1980ರ 14)

The Unorganised Workers Social Security Act, 2008 (33 of 2008)

ಅಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2008 (2008 ರ 33)

The Usurious Loans Act, 1918

ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1918 (1918ರ ಸಂಖ್ಯೆ 10)

 W 

The Warehousing (Development  and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007

ಉಗ್ರಾಣ ( ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007 ರ ಸಂಖ್ಯೆ 37)

The Wildlife Protection Act, 1972 (53 of 1972)

ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1972 (1972ರ 53)

The Working Journalists and Other News Paper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955)

ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮತ್ತು ಇತರ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕಾ ನೌಕರರ (ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1955 (1955ರ 45)

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-05-2023 05:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080